การประยุกต์ WordPress เพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce

เป็นวิทยากรอบรมให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การประยุกต์ WordPress เพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce” จากโครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา